งานกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน

ffy15

graphic_ouchthis01 กินเข่าค่ำ หรือ กินข้าวค่ำ
งานประเพณีกินเข่าค่ำ ณ อำเภอสูงเนิน ถิ่นฐานเดิมของเมืองโคราช เป็นอีกอำเภอ
หนึ่งของนครราชสีมา ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมมาก
มาย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุกว่า 2,000 ปี อาทิ พระพุทธไสยาสน์ศิลา(พระนอน)ยาวที่
สุดในประเทศไทย , เสมาธรรมจักร, ปราสาทเมิองแขก เป็นต้น กินเ่ข่าค่ำ หรือกินข้าว
ค่ำ นั่นเอง

graphic_ouchthis07งานประเพณีกินเข่าค่ำ ปราสาทเมืองแขก ตั้งอยู่ที่บ้านกกกอก หมู่ที่ 7
ตำบลโคราช ห่างจากแยกวัดญาณโศภิตวนารามประมาณ 3.5 กิโลเมตร

graphic_ouchthis05การเดินทาง ไปงานประเพณีกินเข่าค่ำ อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา

ถ้ามาจากกรุงเทพ ตามถนนมิตรภาพ ก่อนเข้าตัวเมืองโคราช 32 กม.จะถึงอำเภอ
สูงเนิน
จากนั้นเลี้ยวเข้าตัวอำเภอ 3 กิโลเมตรจะพบทางเลี้ยวขวาข้างวัดญาณโศ
ภิตวนาราม(วัดป่าสูงเนิน)เข้าไปอีก 3 กม.จะพบปราสาทโนนกู่อยู่ด้านช้ายมือแล้ว
ตรงไปอีก ประมาณ 500เมตร ก็ถึงปราสาทเมืองแขก สถานที่จัดงานประเพณี
กินเข่าค่ำ

graphic_ouchthis02สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โทร.04441-9259 หรือ
เทศบาลตำบลสูงเนิน โทร.0-4441-9795 ต่อ 23
และ ททท. สำนักงานนครราชสีมา
โทร.04421-3030 สายด่วนท่องเที่ยว 1672

gggggggggggggggh_0

Advertisements